Задолженность 60 тыс.руб.
Наша история
17.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bclass.ru/news/novosti/khronika-legendarnogo-reysa-50-let-nazad-byla-napisana-pervaya-stranitsa-prodlyennoy-navigatsii-na-s/